No.482541 「テストとか動作確認用」村  参加:2名  [配役A]村1/狼1(4人から開始可)  昼270秒/夜180秒(60/90/180)  GM無/ランダムCN(orange)/15秒制(役職即)/COコマンド無/アク元表示

スポンサード リンク

2020/02/04 17:54:31
ゲーム終了 (ゲーム時間 0 分  ゲーム開始までの時間 6 分 ) 霊話ログ
 
 
第一犠牲者【第一犠牲者◆hogehogeho】
kari【確認◆mxQ9Z9ljKj】
17:48:01
決定前 [第一国]
17:54:07
決定前 [神奈川県]