No.32816 「りゅき@身内」村  定員:17名  役職[B]=村4/狼1/占1/狐1  昼270秒/夜180秒(120/150/600)  GM無/15秒制
2012/02/24 00:01:35
ゲーム終了 (ゲーム時間 5 分  ゲーム開始までの時間 0 分 ) 霊話ログ
 
 
↕  
ロキ【ロキ】左眼【左眼】
00:01:52
村 人
00:01:42
村 人
ひかる【ひかる】第一犠牲者【第一犠牲者◆hogehogeho】
00:01:51
村 人
23:55:06
村 人
龍樹【龍樹】シノグ【シノグ】
00:01:35
人 狼
00:01:46
占い師
れい【れい】  
00:01:36
妖 狐