No.32811 「ロキ@身内」村  定員:17名  役職[B]=村4/狼1/占1/狐1  昼270秒/夜180秒(120/150/600)  GM無/15秒制
2012/02/23 23:47:01
ゲーム終了 (ゲーム時間 7 分  ゲーム開始までの時間 0 分 ) 霊話ログ
れい予想大正解
 
 
↕  
れい【れい】ひかる【ひかる】
23:47:07
村 人
23:47:26
村 人
シノグ【シノグ】ロキ【ロキ】
23:48:02
妖 狐
23:47:54
村 人
龍樹【龍樹】左眼【左眼】
23:46:45
人 狼
23:47:01
村 人
第一犠牲者【第一犠牲者◆hogehogeho】  
23:38:17
占い師