No.32793 「左眼@身内」村  定員:17名  役職[C]=村2/狼1/占1/霊1/狂1/狩1  昼270秒/夜180秒(120/150/600)  GM無/15秒制
2012/02/23 22:29:23
ゲーム終了 (ゲーム時間 10 分  ゲーム開始までの時間 3 分 ) 霊話ログ
 
 
↕  
龍樹【龍樹】第一犠牲者【第一犠牲者◆hogehogeho】
22:38:16
占い師
22:15:47
狂 人
ロキ【ロキ】シノグ【シノグ】
22:29:28
狩 人
22:30:23
霊 能
ひかる【ひかる】左眼【左眼】
22:29:27
人 狼
22:29:27
村 人
れい【れい】  
22:28:24
村 人