No.32791 「れい@身内」村  定員:17名  役職[C]=村2/狼1/占1/霊1/狂1/狩1  昼270秒/夜180秒(120/150/600)  GM無/15秒制
2012/02/23 22:14:08
ゲーム終了 (ゲーム時間 5 分  ゲーム開始までの時間 1 分 ) 霊話ログ
 
 
↕  
第一犠牲者【第一犠牲者◆hogehogeho】龍樹【龍樹】
22:07:04
狩 人
22:14:15
人 狼
ロキ【ロキ】シノグ【シノグ】
22:15:32
村 人
22:14:32
狂 人
ひかる【ひかる】れい【れい】
22:17:53
村 人
22:15:30
霊 能
左眼【左眼】  
22:10:06
占い師