No.32307 「紺左眼@身内」村  定員:17名  役職[B]=村3/狼1/占1/狐1  昼270秒/夜180秒(120/150/600)  GM無/15秒制
2012/02/19 01:32:10
ゲーム終了 (ゲーム時間 5 分  ゲーム開始までの時間 0 分 ) 霊話ログ
 
 
↕  
第一犠牲者【第一犠牲者◆hogehogeho】シノグ【シノグ】
01:26:02
村 人
01:32:21
占い師
ロキ【ロキ】龍樹【龍樹】
01:32:10
村 人
01:32:30
村 人
左眼【左眼】れい【れい】
01:32:15
妖 狐
01:27:00
人 狼