No.32305 「ロキ@身内」村  定員:17名  役職[B]=村3/狼1/占1/狐1  昼270秒/夜180秒(120/150/600)  GM無/15秒制
2012/02/19 01:24:40
ゲーム終了 (ゲーム時間 2 分  ゲーム開始までの時間 0 分 ) 霊話ログ
 
 
↕  
左眼【左眼】れい【れい】
01:24:35
人 狼
01:24:46
村 人
龍樹【龍樹】シノグ【シノグ】
01:25:12
村 人
01:24:42
村 人
ロキ【ロキ】第一犠牲者【第一犠牲者◆hogehogeho】
01:25:43
妖 狐
01:21:34
占い師